-----------------------------------

HromatografijaDelatnosti                 Resursi                 GalerijaIstraživanja i projekti


(2011-2016) Projekti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije:

  • OI 172044 „Dobijanje, fizičko-hemijska karakterizacija, analitika i biološka aktivnost farmakološki aktivnih supstanci“

  • TR 31060 „Proizvodnja novih dijetetskih mlečnih proizvoda za rizične populacije zasnovana na kvalitativnoj i kvantitativnoj analizi bohemijskih markera zdravstvenog rizika konzumiranja mleka“

  • III 41018 „Preventivni, terapijski i etički pristup prekliničkim i kliničkim istraživanjima gena i modulatora redoks ćelijske signalizacije u imunskom, inflamatornom i proliferativnom odgovoru ćelije“