-----------------------------------

Genomika i proteomikaDelatnosti                Resursi                   Rezultati                       GalerijaMetode i analize


U Laboratoriji za funkcionalnu genomiku i proteomiku vrši se relativna kvantifikacija ekspresije gena za:

 • azot oksid sintazu,

 • kaspazu-3,

 • superoksid dizmutazu,

 • adenozin dezaminazu,

 • dezoksiribonukleotidazu,

 • za kalcijum-vezujuće proteine i druge markere koštane produkcije.


Osnovne tehnike i analize koje se izvode u Laboratoriji su:


 • izolacija DNK, RNK i proteina,

 • kvantifikacija na spektrofotometru,

 • amplifikacija ciljanog gena i identifikacija učestalosti polimorfnih alela,

 • merenje genske ekspresije ciljnih gena (relativna kvantifikacija ekspresije gena) primenom sledećih metoda:

  • PCR,

  • reverzna transkripcija PCR,

  • restriktivna digestija (RFLP),

  • horizontalna elektroforeza na agarozi,

  • vertikalna elektroforeza na poliakrilamidnom gelu (PAGE, SDS-PAGE),

  • prečišćavanje DNK sa gela i priprema za sekvenciranje,

  • apsolutna i relativna kvantifikacija na RealTime PCR.


Oprema


Laboratorija poseduje svu neophodnu opremu za realizaciju savremenih istraživanja u oblasti genomike i proteomike, kao što je:

Standardna laboratorijska oprema

Specifična laboratorijska oprema za genomska i proteomska istraživanja:

maseni spektrometar MALDI/TOF/TOF;

PCR instrumenti;

Instrumenti za Real Time PCR i sekvenciranje


Osoblje/istraživači/saradnici


U radu odeljenja za genomiku i proteomiku su angažovani su:

Nastavnici i saradnici Katedre za biohemiju, Katedre za farmaciju, uže naučne oblasti Biologija sa humanom genetikom i drugih.

Istraživači saradnici:

Dr Stevan Vujić

Dr Branislav Apostolović


Naučna saradnja       


Laboratorija za funkcionalnu genomiku i proteomiku je preko svojih saradnika istraživača ostvarila dobru saradnju sa Institutom za molekularnu genetiku i genetsko inženjerstvo, Univerziteta u Beogradu, Institutom za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu, Institutom za biomedicinska istraživanja Siniša Stanković Univerziteta u Beogradu, Institutom za nuklearne nauke-Vinča Univerziteta u Beogradu, i sa istraživačima sa drugih fakulteta Univerziteta u Nišu, Kragujevcu, Prištini (sedište Kosovska Mitrovica) i Beogradu.