-----------------------------------

Genomika i proteomikaDelatnosti                Resursi                   Rezultati                       GalerijaOsnovna namena Laboratorije za funkcionalnu genomiku i proteomiku je realizacija istraživanja u oblasti biomedicine, biohemije, molekularne biologije, obezbeđivanje podrške u realizaciji naučnih projekata, nastave na osnovnim integrisanim i akademskim doktorskim studijama, kao i međunarodna saradnja sa srodnim institucijama.


Istraživanja i projekti


Veliki obim istraživanja u ovoj laboratoriji se obavlja u sklopu PROJEKTA iz oblasti integralnih i interdisciplinarnih istraživanja „Preventivni, terapijski i etički pristup prekliničkim i kliničkim istraživanjima gena i modulatora redoks ćelijske signalizacije u imunskom, inflamatornom i proliferativnom odgovoru ćelije“ finansiranom od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (br. 41018, rukovodilac prof. dr Dušice Pavlović. 

Laboratorija za funkcionalnu genomiku i proteomiku se bavi funkcionalnim proučavanjem genomske DNK, RNK, proteina tkiva i telesnih tečnosti, kao markera različitih patoloških stanja. U fokusu su ispitivanja molekularnih mehanizama signalnih molekula koji leže u osnovi autoimunskih, hroničnih inflamatornih, malignih i neurodegenerativnih bolesti, kao i populacione analize, odnosno, ispitivanje učestalosti genskih polimorfizama kao predisponirajućih faktora za pojavu različitih hroničnih inflamatornih bolesti.

U okviru farmakogenetskih ispitivanja rade se analize genetskih polimorfizama na genima za alfa i beta adrenergičke receptore, kao i na genima za enzime iz familije citohroma p 450 2D6, 3A5, 3A4, 2C19, 2C9, MDR1. Istovremeno se ispituje i njihov uticaj na metabolisanje lekova kod pacijenata sa hroničnom srčanom insuficijencijom, akutnim koronarnim sindromom i hroničnom bubrežnom insuficijencijom u saradnji sa kolegama Kliničkog centra u Nišu.