-----------------------------------

Elektronska mikroskopijaDelatnosti                 Resursi                       Rezultati                            GalerijaO nama


Istorijat razvoja elektronske mikroskopije na Medicinskom fakultetu u Nišu

Laboratorija za elektronsku mikroskopiju (LEM) je osnovana krajem 1969. godine na Institutu za patologiju Medicinskog fakulteta u Nišu, a zvanično je počela sa radom početkom 1970. godine. Od 1991. godine smeštena je u okvire novoosnovanog Instituta za biomedicinska istraživanja (IBI) u zgradi Medicinskog fakulteta.

Prvi transmisioni elektronski mikroskop (TEM T-7) nabavljen je 1969. godine, a 1979. godine kupljen je novi transmisioni mikroskop JEOL JEM 100CX. Posle preseljenja transmisionih elektronskih mikroskopa zajedno sa pratećom opremom u IBI kupljen je i jedan skening elektronski mikroskop (SEM) JEOL JSM 5300 koji je zatim opremljen energijsko disperzivnim spektrometrom (EDS). Opremanjem dodatnom opremom za pripremanje bioloških preparata, kao i za pripremanje keramike, metala i drugih preparatra, LEM je formirana kao tehničko-metodološki zaokružena istraživačka jedinica u okviru IBI i postala jedinstvena naučno-istraživačka laboratorija ove vrste u regionu i Srbiji.


Značaj i mesto elektronske mikroskopije u istraživanjima NICB

Elektronska mikroskopija kao morfološka disciplina se koristi za istraživanja i analizu ultrastrukturnih karakteristika i fenomena materijala biološkog porekla, kao i drugih materijala kao što su metali, keramike, polimeri, biokompoziti i ispitivanje poluprovodničkih komponenti.

U okviru NICB elektronska mikroskopija je funkcionalno tesno povezana sa ostalim organizacionim jedinicama odnosno laboratorijama i odeljenjima kao što su Laboratorija za eksperimentalnu patologiju i imunologiju, Odeljenje za ćelijsko i tkivno inženjerstvo, Odeljenje za eksperimentalnu medicinu, Laboratorija za funkcionalnu genomiku i proteomiku itd.


Odgovorno lice za LEM

Dipl. inž. Miroslav Miljković: (miroslav.miljkovic@medfak.ni.ac.rs)