-----------------------------------

Eksperimentalna patologija i imunologijaDelatnosti               Resursi                       Rezultati                            GalerijaTehnike i metode


U Laboratoriji za eksperimentalnu patologiju i imunologiju se sprovode ispitivanja sledećim tehnikama i metodama:

 • identifikacija ćelijskih i tkivnih antigena svetlosnom i elektronskom mikroskopijom

 • imunocitohemija i imunohistohemija

 • identifikacija autoantitela metodama imunofluorescencije

 • određivanje apoptoze ćelija

 • ELISA testovi

 • različiti testovi za procenu ćelijskih funkcija in vitro (proliferaija, oksidativni status, produkcija citokina)

 • izolacija i kultivacija ćelija in vitro

 • protočna citofluorimetrija


Oprema


Laboratorija raspolaže sledećom opremom:

 • Istraživački svetlosni mikroskop sa mogućnostima za softversku morfometriju

 • Leica DMR svetlosni mikroskop sa fluorescencijom, polarizacijom, kamerom u boji i crnobelom kamerom

 • Citocentrifuga

 • ELIZA čitač sa kompjuterom i aplikativnim softverom

 • Laminarna komora za rad u sterilnim uslovima

 • Inkubator sa vlažnom klimom i CO2

 • Hystrange mikrotom i oprema za kompletnu pripremu svih vrsta uzoraka


Osoblje/Istraživači/Saradnici 


U radu LEPI je angažovano osoblje zaposleno u Nučnoistraživačkom centru za biomedicinu, kao i nastavnici i saradnici UNO Imunologija:

 • Dr Milena Potić-Floranović, stručni saradnik, lekar na specijalizaciji iz patologije i student doktorskih akademskih studija

 • Dragan Ilić, laboratorijski tehničar

 • Doc. dr Tanja Džopalić, specijalista imunolog

 • Doc. dr Miloš Kostić, specijalista imunolog

Resursi LEPI su na raspolaganju svim zaposlenima na Medicinskom fakultetu u Nišu koji učestvuju u obavljanju poslova koji su u neposrednoj vezi sa biomedicinskim istraživanjima.


Naučna saradnja


Laboratorija za eksperimentalnu patologiju i imunologiju je preko svojih istraživača ostvarila izuzetnu saradnju sa Institutom za medicinska istraživanja VMA u Beogradu, Klinikom za alergologiju i imunologiju Kliničkog centra Srbije, Biološkim fakultetom i Farmaceutskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Institutom za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ u Beogradu i dr.