-----------------------------------

Eksperimentalna patologija i imunologijaDelatnosti               Resursi                       Rezultati                            GalerijaIstraživanja


Laboratorija za eksperimentalnu patologiju i imunologiju predstavlja bazu za istraživanja parametara imunskog odgovora u brojnim oboljenjima. Istraživački tim laboratorije je učestvovao ili i dalje učestvuje u proceni poremećaja imunskog odgovora na osnovu profila produkovanih medijatora imunske reakcije i identifikacije ćelijskih populacija u bolesnika sa multiplom sklerozom, akutnim i hroničnim limfatičnim leukemijama, periapeksnim lezijama, bolesnika sa transplatiranim bubregom i dr. U okviru laboratorije se sprovode i istraživanja u pravcu pripreme antitumorskih vakcina.


Projekti


U Laboratoriji za eksperimentalnu patologiju i imunologiju se sprovode i sprovodila su se istraživanja u okviru brojnih nacionalnih i međunarodnih projekata:

  • „Primena funkcionalizovanih ugljeničnih nanocevi i nanočestica zlata za pripremu dendritskih ćelija u terapiji tumora“

  • „Etiologija, dijagnostika, prevencija i terapija endemske nefropatije i sa njom povezanih tumora urotela – značaj istraživanja genoma i proteoma“

  • „Preventivni, terapijski i etički pristup prekliničkim i kliničkim istraživanjima gena i modulatora redoks ćelijske signalizacije u imunskom, inflamatornom i proliferativnom odgovoru ćelije“

  • „Kombinatorne biblioteke heterogenih katalizatora, prirodnih proizvoda, modifikovanih prirodnih proizvoda i njihovih analoga: put ka novim“

  • „Antioksidativna zaštita i potencijali za diferencijaciju i regeneraciju mezenhimalnih matičnih ćelija iz različitih tkiva tokom procesa“

  • „Biokompatibilnost i mogućnosti primene biomaterijala na bazi hidroksiapatita i biopolimera u tkivnoj reparaciji – eksperimentalna i klinička studija“

  • COST Action BM1406 – »Jonski kanali i imunski odgovor u razumevanju fiziologije imunskih ćelija, novi terapisjki pristup«, realizacija u okviru EU Framework Programme Horizon 2020

  • Projekat GoNano – »Sinteza nanočestica zlata za primenu u stomatologiji i medicini«, realizacija u okviru EUREKA programa