-----------------------------------

Eksperimentalna patologija i imunologija  Delatnosti               Resursi                       Rezultati                            GalerijaO nama


Laboratorija za eksperimentalnu patologiju i imunologiju (LEPI) je formirana 1990. godine kao dodatak Laboratoriji za elektronsku mikroskopiju, da bi se podržala istraživanja iz oblasti elektronske mikroskopije u biologiji i medicini. Cilj LEPI je da se u njoj vrše bazična, razvojna i primenjena istraživanja, kao i medicinska dijagnostika.

U LEPI se u okviru dijagnostičke delatnosti mogu ispitivati humoralni i ćelijski parametri imunskog odgovora. Takođe se mogu pripremiti i patohistološki analizirati sve vrste uzoraka. U laboratoriji se sprovode istraživanja koja integrišu znanja na molekularnom nivou i o regulaciji ćelijske disfunkcije u različitim oboljenjima imunskog porekla (primarne i sekundarne imunodeficijencije, sistemske bolesti vezivnog tkiva, vaskulitisi, neurološki poremećaji, hematološki maligniteti i dr.).

Osim naučnoistraživačkog rada u LEPI se obavlja i obrazovna delatnost, tj. održavaju se vežbe, kako za studente integrisanih akademskih studija, tako i za studente doktorskih akademskih studija.

U okviru međunarodne razmene studenata LEPI je uključena u program usavršavanja naučnoistraživačkog rada podmlatka Evropskih Medicinskih i Farmaceutskih fakulteta i time omogućava međunarodnu bilateralnu saradnju i razmenu istraživača i studenata osnovnih i doktorskih akademskih studija.


Odgovorno lice za rad Laboratorije za eksperimentalnu patologiju i imunologiju:

Doc. dr Tanja Džopalić (tanja.dzopalic@medfak.ni.ac.rs)