-----------------------------------

Eksperimentalna medicinaResursi                   GalerijaDelatnosti


Odeljenje za eksperimentalnu medicinu (OEM) se bavi istraživačkim i edukativnim aspektima eksperimentalne medicine, pre svega iz hirurških grana medicine i bazične medicine.

OEM služi za potrebe naučnoistraživačkog rada u okviru projekata iz programa osnovnih istraživanja, tehnološkog razvoja i interdisciplinarnih istraživanja koji se rade na Medicinskom fakultetu, izrade doktorskih disertacija i istraživanja u saradnji sa drugim istraživačkim institucijama u zemlji i inostranstvu. Istraživačka delatnost koja se odvija u OEM je metodološki, organizaciono i kroz istraživačke ciljeve tesno povezana i integrisana sa drugim odeljenjima i laboratorijama Naučnoistraživačkog centra za biomedicinu, a posebno sa Vivarijumom, Laboratorijom za eksperimantalnu patologiju i imunologiju i Odeljenjem za ćelijsko i tkivno inženjerstvo.

Resursi OEM se takođe koriste u edukativne svrhe za potrebe programa osnovnih, master, integrisanih, doktorskih i specijalističkih studija koji se izvode na Medicinskom fakultetu i drugim fakultetima Univerziteta u Nišu, kao i u svrhu kontinuirane medicinske edukacije na Medicinskom fakultetu u Nišu. Značajna delatnost u OEM je uvođenje novih metoda i procedura, naročito hirurških, za istraživačke i kliničke potrebe.


Odgovorno lice za rad odeljenja za eksperimentalnu medicinu

Rukovodilac NICB: Prof. dr Stevo Najman (stevo.najman@medfak.ni.ac.rsstevo.najman@gmail.com)