-----------------------------------

Ćelijsko i tkivno inženjerstvoDelatnosti                 Resursi                       Rezultati                            GalerijaMetode i analize


U Odeljenju za ćelijsko i tkivno inženjerstvo se na ćelijskim kulturama in vitro rade sledeće analize i testovi:

 • testovi citotoksičnosti

 • testovi apoptoze i nekroze

 • testovi ćelijske proliferacije, migracije i adhezije

 • analiza ćelijskog ciklusa

 • testovi genotoksičnosti

 • funkcionalni i morfološki testovi za procenu osteogene, adipogene, endotelogene i hondrogene diferencijacije ćelija u interakcijama sa biološki aktivnim agensima

 • funkcionalni i morfološki testovi za procenu diferencijacionog potencijala adultnih matičnih ćelija

 • testovi fagocitoze, analiza in vitro antiinflamatorne aktivnosti i imunokompatibilnosti biološki aktivnih agenasa

 • analiza ekspresije specifičnih proteina u ćelijama i tkivima

U odeljenju se primenjuju sledeće metode:

 • izolacija ćelija, kultivacija ćelija i standardne metode rada sa ćelijskim kulturama

 • metode svetlosne mikroskopije za analizu ćelija u kulturi i tkiva (fazni kontrast, svetlo polje, fluorescencija)

 • protočna citometrija

 • automatizovana analiza ćelija i pojedinih ćelijskih funkcija u realnom vremenu metodom merenja impendance

 • citohemijsko i imunocitohemijsko bojenje ćelija

 • fluorescentno i imunofluorescentno bojenje ćelija

 • ELISA testovi

 • histohemijska i imunohistohemijska bojenja tkiva

 • biološki eseji i biohemijske metode analize ćelijskih funkcija


Oprema


Invertni svetlosni mikroskop „Zeiss Axio Observer .Z1“ (Carl Zeiss, Germany) opremljen sa:

 • halogenom i fluorescentnom lampom

 • dve kamere visoke rezolucije: “AxioCam HRc” i “AxioCam MR”

 • sistemom “ApoTome.2”

 • sistemom za inkubaciju

 • softverom za analizu slike “ZEN lite”

Flow Cytometer „BD LSRFortessa™ cell analyzer“ (BD Biosciences) opremljen sa:

 • 3 lasera (plavi, crveni, ljubičasti)

 • 8 detektora

 • BD FACSDiva™ software v.8”

Aparat za analizu ćelija u realnom vremenu “xCELLigence Real-Time Cell Analysis (RTCA) DP system” (Acea Biosciences) opremljen sa:

 • platformom za 3×16 well plates (ttipovi ploča: “E-Plate 16” i “CIM-Plate 16”)

 • RTCA 2.0 Software”

Višekanalni spektrofotometar (Eliza čitač) „Multiskan Ascent 96/384 Plate Reader“ (Thermolab Systems)

MSC-Advantage™ Class II Biological Safety Cabinet (Thermo Scientific)

CO₂ inkubator “Binder – Series CB” sa autosterilizacijom vrućim vazduhom, sistemom za dotok i detekciju gasova i obezbeđenje vlažnosti sa zaštitom od kondenzacije (Binder)

Inkubator Classic.Line “Binder – Series B, Model 28” sa mehaničkim i digitalnim podešavanjem (Binder)

Rezervoar za čuvanje bioloških uzoraka u tečnom azotu tipa “MVE – XC 47/11-10”, sa 10 kanistera i kapacitetom azota od 47.4 litra

Countess™ automatski brojač ćelija (Thermo Scientific)

Druga sitna oprema:

 • Centrifuga Universal “Hettich” sa hlađenjem

 • MiniSpin® mikrocentrifuga “Eppendorf”

 • MPS-1, High–Speed Multi Plate Shaker “BioSan”

 • MSH-300, Magnetic Stirrer with hot plate “BioSan”


Osoblje/Istraživači/Saradnici


U radu Odeljenja za ćelijsko i tkivno inženjerstvo je angažovano osoblje zapošljeno u Naučnoistraživačkom Centru za biomedicinu, istraživači i nastavnici i saradnici Medicinskog fakulteta:

 • Prof. dr Stevo Najman, redovni profesor

 • Sanja Stojanović, mag. farm., asistent i istraživač saradnik

 • Dragana Tričković Vukić, dipl. biol. stručni saradnik

 • Lazar Bajić, dr. med., istraživač pripravnik

 • Milena Radenković, mast. biol., istraživač pripravnik

 • Nastavnici i saradnici UNO Biologija sa humanom genetikom