-----------------------------------


PROJEKTI U TOKUFinansira Ministarstvo Republike Srbije nadležno za oblast nauke i tehnološki razvoj


Nosilac projekta Medicinski fakultet

Oblast osnovnih istraživanja

 • «Etiologija, dijagnostika, prevencija i terapija endemske nefropatije i sa njom povezanih tumora urotela – značaj istraživanja genoma i proteoma» (ev. br. 175092, rukovodilac: prof. dr Ljubinka Janković-Veličković);
 • «Primena funkcionalizovanih ugljeničnih nanocevi i nanočestica zlata za pripremu dendritskih ćelija u terapiji tumora» (ev. br. 175102, rukovodilac: akademik dr Miodrag Čolić);
 • «Dobijanje, fizičko-hemijska karakterizacija, analitika i biološka aktivnost farmakološki aktivnih supstanci» (ev. br. 172044, rukovodilac: prof. dr Andrija Šmelcerović).

 

Oblast integralnih i interdisciplinarnih istraživanja

 • «Preventivni, terapijski i etički pristup prekliničkim i kliničkim istraživanjima gena i modulatora redoks ćelijske signalizacije u imunskom, inflamatornom i proliferativnom odgovoru ćelije» (ev. br. 41018, rukovodilac: prof. dr Dušica Pavlović)
 • «Monitoring elektromagnetnih zračenja mobilnih telekomunikacionih sistema u životnoj sredini, analiza molekularnih mehanizama i biomarkera oštećenja kod hronične izloženosti sa razvojem modela za procenu rizika i metoda za zaštitu» (ev. br. 43012, rukovodilac: prof. dr Dušan Sokolović)

 

Oblast tehnološkog razvoja

 • «Proizvodnja novih dijetetskih mlečnih proizvoda za rizične populacije zasnovana na kvalitativnoj i kvantitativnoj analizi bohemijskih markera zdravstvenog rizika konzumiranja mleka» (ev. br. 31060, rukovodilac: prof. dr Gordana Kocić)

 

Nosilac projekta druga NIO, a učestvuju istraživači sa Medicinskog fakulteta

Oblast osnovnih istraživanja

Oblast integralnih i interdisciplinarnih istraživanja

Oblast tehnološkog razvoja


 REALIZOVANI PROJEKTI 

 • «Istraživanje uzroka, mehanizma nastanka, prevencije i lečenja endemske nefropatije i tumora urotelijuma» (ev. br. 145004; rukovodilac: akedemik dr Vladisav Stefanović);
 • «Dijagnostički i prognostički značaj biomarkera inflamacije, oksidacionog stresa i smrti ćelije u ishemijskoj bolesti srca» (ev. br. 145039; rukovodilac: prof. dr Vidosava B. Đorđević);
 • «Biokompatibilnost i mogućnosti primene biomaterijala na bazi hidroksiapatita i biopolimera u tkivnoj reparaciji – eksperimentalna i klinička studija» (ev. br. 145068; rukovodilac: prof. dr Vojin Savić);
 • «Modulatori target mesta genomiksa i proteomiksa redoks ćelijske signalizacije, poliferacije i inflamacije: nove dijagnostičke i terapijske mogućnosti» (ev. br. 145081; rukovodilac: prof. dr Dušica Pavlović);
 • «Regeneracija skeletnih tkiva pomognuta biomaterijalima kao tkivnim matricama – in vivo i in vitro studija» (ev. br. 145072; rukovodilac: prof. dr Stevo Najman).